Координаційна рада молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Миколаївській області

 

Положення
                                                            

Положення
про Координаційну раду молодих юристів України при
Головному управлінні юстиції у Миколаївській області


1. Загальні положення

 

1.1. Координаційна рада молодих юристів України при Головному управлінні юстиції у Миколаївській області (далі Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Головному управлінні юстиції у Миколаївській області, який створюється з метою досягнення системності в роботі з молодими та майбутніми юристами, узгодження зусиль в утвердженні високої ролі професії юриста в Україні, координації діяльності, пов’язаної з підвищенням якості підготовки фахівців у галузі права,  здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів.

1.2. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, дотримуючись принципів добровільності, рівності її членів, законності, відкритості та гласності.

1.3. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, а також цим Положенням.

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом Головного управління юстиції у Миколаївській області за поданням Координаційної ради.

 

2. Завдання Координаційної ради

2.1. Основними завданнями Координаційної ради є:

- надання пропозицій Головному управлінню юстиції у Миколаївській області щодо вдосконалення організації правоосвітнього та правовиховного процесу, теоретичної і практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «правознавство» (далі - студенти);

- здійснення заходів щодо підвищення рівня правових знань населення;

- долучення молодих юристів до нормотворчих процесів;

-сприяння реалізації державної правової політики.

 

 

2.2. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

- сприяє організації правоосвітніх та правовиховних заходів серед неповнолітніх та молоді;

- організовує конференції, "круглі столи", форуми, семінари, тренінги, зустрічі, спрямовані на підвищення рівня правових знань громадян;

- розробляє та поширює методичні матеріали: посібники, буклети, пам’ятки тощо правоосвітнього характеру;

- розробляє сценарії рольових ігор, вікторин тощо з правової тематики для подальшого використання в правоосвітній діяльності;

- бере участь у проведенні Всеукраїнського тижня права;

- підтримує правоосвітні програми та проекти молодіжних громадських організацій, зокрема проекти, спрямовані на підвищення правової культури дітей, підлітків та молоді;

- бере участь в розробці спеціальних освітніх програм, проектів для учнівської та студентської молоді з метою підвищення рівня їх правової обізнаності;

- аналізує стан підготовки юридичних кадрів вищими навчальними закладами, а також існуючий міжнародний досвід цієї роботи;

- розробляє пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах;

- вивчає та поширює позитивний досвід організації навчального процесу із застосуванням інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах;

- організовує форуми, конференції, "круглі столи" щодо стану підготовки юридичних кадрів;

- залучає студентську молодь до обговорення питань розвитку професії юриста;

- надає пропозиції органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам, організаціям щодо проходження стажування молодих юристів та студентів, які навчаються на державній службі та за фахом;

- підтримує ініціативу створення постійнодіючих правових студентських диспут-клубів під егідою Координаційної ради;

- сприяє працевлаштуванню кращих випускників юридичних факультетів вищих навчальних закладів в центральних та місцевих органах виконавчої влади, державних підприємствах, установах, організаціях;

- співпрацює з молодіжною колегією обласної державної адміністрацієї;

- сприяє координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення, бере участь у методичному забезпеченні цієї діяльності, формуванні у громадян правового світогляду;

- взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, молодіжною обласною державною адміністрацією, а також підприємствами, установами, організаціями з питань віднесених до його компетенції;

- надає допомогу представникам державних органів з питань реалізації програми правової освіти населення, підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, форм і методів щодо його вдосконалення та бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів.

 

2.3. Відповідно до своїх завдань Координаційна рада має право:

2.3.1. Ознайомлюватися з документами необхідними для здійснення своїх  повноважень;

2.3.2. Скликати наради з метою вирішення питань, що належать до його компетенції;

2.3.3. Користуватися одержаною Головним управлінням юстиції від статистичних та контролюючих органів інформацією з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій та місцевих органів виконавчої влади ( у межах, що визначенні чинним законодавством) з метою здійснення функцій, покладених на МГУЮ;

2.3.4. Здійснювати публікацію результатів своєї діяльності в ЗМІ.

 

3. Склад і структура Координаційної ради

 

     3.1. До складу Координаційної ради входять молоді юристи-науковці і практики, викладачі права, студенти, співробітники юридичних клінік (далі - члени Координаційної ради), представники об’єднань молодих юристів та об’єднань студентів.

     3.2. Склад Координаційної ради формується за пропозиціями вищих навчальних закладів, громадських об’єднань та за власною ініціативою осіб, діяльність яких спрямована на підвищення рівня правових знань населення, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права.

     3.3. Основними критеріями відбору кандидатів до членів Координаційної ради є: бажання працювати на громадських засадах; активна участь у громадській діяльності; наявність особистих досягнень, напрацювань у галузі права; надання конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань Координаційної ради.

Для визначення відповідності цим критеріям кандидати заповнюють анкету згідно з додатком.

Перевага надається кандидатам, які мають найбільше напрацювань у напрямку підвищення рівня правових знань населення, досвід нормотворчої діяльності та опікуються питанням якісної підготовки юридичних кадрів.

     3.4. Персональний склад Координаційної ради затверджує начальник Головному управлінні юстиції у Миколаївській області.

3.5. Включення до затвердженого начальником Головному управлінні юстиції у Миколаївській області складу Координаційної ради нових членів та припинення членства здійснюються відповідно до рішення Координаційної ради за поданням голови Координаційної ради.

3.6.Голова Координаційної ради молодих юристів  обирається та переобирається з числа членів Координаційної ради шляхом відкритого голосування на засіданні Координаційної ради простою більшістю голосів від її складу у разі відповідності кандидатури таким професійним критеріям: стаж роботи не менше 5 років  у галузі права, на момент обрання кандидат повинен займатися викладацькою або іншою професійною діяльністю, вік претендента до 35 років. Остаточне рішення про призначення запропонованої особи приймає начальник Головного управління юстиції у Миколаївській області шляхом видання відповідного розпорядчого документа.

3.7. Для належної організації роботи Координаційної ради в її складі створюються два сектори: сектор правоосвітньої та правовиховної роботи; сектор з питань матеріально-технічного забезпечення діяльності.

Сектори очолюють заступники голови Координаційної ради.

     3.8. Для організаційного забезпечення своєї роботи Координаційна рада може утворювати робочий орган секретаріат, порядок роботи якого визначається Координаційною радою.

     3.9. Координаційна рада в разі виникнення необхідності може створювати за узгодженням з ГУЮ районні, районні у містах, міські управління Координаційної ради.

 

4. Повноваження членів Координаційної ради

 

4.1. Голова Координаційної ради:

     4.1.1 організовує проведення та головує на засіданнях, представляє Координаційну раду в період між її засіданнями;

     4.1.2 за рішенням Координаційної ради подає пропозиції начальнику Головного управління юстиції у Миколаївській області щодо внесення змін до її складу;

     4.1.3 підписує план роботи Координаційної ради та контролює хід його виконання;

     4.1.4 підписує рішення Координаційної ради, схвалені на засіданнях;

     4.1.5 визначає пріоритети в діяльності Координаційної ради;

     4.1.6 погоджує розроблені Координаційною радою проекти з визначених напрямків діяльності;

    4.1.7 вирішує питання щодо міжнародного співробітництва в напрямку організації підготовки юридичних кадрів та організації правоосвітнього процесу;

 

4.2. Заступники голови Координаційної ради:

 

4.2.1 координують діяльність Координаційної ради з відповідних напрямків діяльності за дорученням голови Координаційної ради;

4.2.2 узгоджують та спрямовують діяльність секторів Координаційної ради;

4.2.3 попередньо розглядають узагальнені матеріали секторів Координаційної ради;

4.2.4 беруть участь в організації та проведенні засідань і форумів Координаційної ради;

4.2.5 вносять пропозиції до плану роботи Координаційної ради та поетапно контролюють хід його виконання з відповідних напрямків діяльності;

4.2.6 очолюють роботу тимчасових груп та робочих комісій, створення яких ініційовані Координаційною радою;

4.2.7        за дорученням голови Координаційної ради налагоджують стосунки з вищими навчальними закладами юридичного спрямування іноземних країн, організовують роботу з обміну досвідом.

 

 

         4.3. Члени Координаційної ради:

 

     4.3.1 беруть участь у підготовці та проведенні засідань Координаційної ради, формуванні плану роботи, обговоренні питань, винесених на її розгляд, формуванні тимчасових груп та робочих комісій;

     4.3.2 вносять пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Координаційної ради, а також пропозиції з питань, які обговорюються;

     4.3.3 беруть участь у діяльності робочих груп;

     4.3.4 ініціюють залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та розв’язання питань, що розглядаються на засіданнях Координаційної ради;

     4.3.5 безпосередньо та із залученням фахівців відповідних галузей реалізують завдання, поставлені перед Координаційною радою, виконують у межах компетенції план роботи.

 

5. Організація роботи Координаційної ради

 

         5.1.Установчі засідання Координаційної ради відкриває начальник Головного управління юстиції у Миколаївській області.

        5.2. Діяльність Координаційної ради планується відповідно до напрямків діяльності з визначенням конкретних виконавців та термінів виконання. План роботи схвалюється на засіданні Координаційної ради та підписується головою і є обов’язковим для виконання членами Координаційної ради.

Сектори планують свою діяльність на основі плану роботи, затвердженого Координаційною радою.

5.3. План роботи Координаційної ради складається з двох частин: методична робота та організаційні питання.

Методична робота складається з переліку заходів, які необхідно реалізувати членам Координаційної ради.

Організаційні питання включають перелік засідань, на яких планується розглянути питання діяльності Координаційної ради. Відповідальним за реалізацію організаційної частини плану роботи є голова Координаційної ради.

5.4. Для оперативного, глибокого вивчення питань, які є предметом розгляду на засіданнях Координаційної ради, створюються постійні і тимчасові робочі групи з числа членів Координаційної ради із залученням учених та провідних фахівців (за згодою) у відповідних галузях.

5.5. Для реалізації своїх завдань Координаційна рада може отримувати в установленому порядку від Головного управління юстиції у Миколаївській області інформаційні, аналітичні та інші матеріали з питань, що належать до компетенції управління; залучати фахівців Головного управління юстиції у Миколаївській області (за згодою керівництва управління) для підготовки матеріалів до засідань Координаційної ради.

     5.6. Діяльність Координаційної ради забезпечується шляхом реалізації плану роботи, організації та проведення форумів, засідань, інших заходів з питань діяльності Координаційної ради.

     5.7. Засідання Координаційної ради є формою роботи, яка спрямована на визначення пріоритетів та перспектив у роботі, підбиття підсумків діяльності, формування першочергових завдань.

     5.8. Порядок денний та періодичність засідань Координаційної ради визначається планом роботи.

Засідання Координаційної ради є правоможним за умови присутності на ньому не менше половини від її складу.

     5.9. Рішення Координаційної ради приймаються з кожного питання порядку денного і оформлюються протоколом.

Протокол кожного засідання складає секретар Координаційної ради. Протокол підписують голова та секретар Координаційної ради.

Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

     5.10. До участі у  засіданнях та заходах Координаційної ради запрошуються працівники Головного управління юстиції у Миколаївській області.

     5.11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Головне управління юстиції у Миколаївській області.

Використання Координаційною радою приміщення Головного управління юстиції у Миколаївській області для проведення засідань здійснюється за попереднім узгодженням з керівництвом управління, але не менш ніж за 10 днів до проведення засідання.

 

 Обновлен 23 апр 2014. Создан 22 сен 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 

Интернет реклама